Općinska načelnica

Općinska načelnica

Image

Nada Ćulap, dipl. oec.

Općinska načelnica

(mandatno razdoblje 2020. - 2024.)

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik bira se izravno na način i po postupku utvrđenim zakonom. Općinski načelnik obnaša dužnost za vrijeme mandata na koji je izabran. Kada bude izabran, Općinski načelnik mora podnijeti ostavku na svaku od nespojivih dužnosti prije preuzimanja mandata sukladno zakonu.


  Općinski načelnik kao nositelj izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga općine, u okviru svoje nadležnosti:

  1. predstavlja i zastupa Općinu,

  2. osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,

  3. podnosi prijedlog proračuna Općine Općinskom vijeću,

  4. odgovoran je za izvršavanje proračuna Općine,

  5. obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i poduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,

  6. donosi akte iz svoje nadležnosti,

  7. predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću,

  8. osigurava izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicijske programe,

  prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente što se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

  9. provodi politiku Općine sukladno odlukama Općinskog vijeća,

  10. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,

  11. utvrđuje ustrojstvo Općinskih službi za upravu i drugih službi Općine,

  12. donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi,

  13. realizira suradnju Općine s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

  14. podnosi izvješće Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,

  15. odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika sukladno zakonu,

  16. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihova učinkovitijeg rada,

  17. sklapa ugovore i druge pravne poslove sukladno zakonu, ovom Statutu i odlukama Općinskog vijeća,

  18. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,

  19. obavlja i druge poslove utvrĎene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

  Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Općinskom vijeću.
  Image

  GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

  VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

  VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

   

  Trg Bosne i Hercegovine,

  76290 Odžak

  Telefonska centrala:
  031 761 016, 031 761 027
  063 776 729, 063 390 531
  Fax: 031 711 100

  Matični ured:
  031 761 480