Tajnik općinske uprave

Image

Ivana Kljajić, dipl. iur.

Tajnica općinske uprave

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Tajnik općinskog organa uprave:

  • Pomaže Općinskom načelniku pri utvrđivanju radnih ciljeva i prati njihovu realizaciju, koordinira i usmjerava rad službi za upravu.
  • Informira Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema.
  • Koordinira suradnju između općine Odžak i drugih organa državne uprave, odgovara za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih resursa koji su mu povjereni.

  • U suradnji sa rukovoditeljima osnovnih organizacijskih jedinica analizira mjesečne planove rada, izvještaje,informacije i druge materijale iz nadležnosti Općinskog organa uprave.
  • Izrađuje osobno po nalogu Općinskog načelnika analize, informacije, druge materijale i normativna akta iz djelokruga rada Organa uprave.
  • Donosi i potpisuje akte i odlučuje o pitanjima za koje ga ovlasti Općinski načelnik, sudjeluje u pripremi i izradi proračuna Općine i Organa uprave sudjeluje u izradi i implementaciji strategije i planova razvoja Općine.
  • Prisustvuje sjednicama Kolegija i Općinskog vijeća i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinski načelnik.
  Image

  GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

  VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

  VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

  Image

  RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

  Image

   

  Trg Bosne i Hercegovine,

  76290 Odžak

  Telefonska centrala:
  031 761 016, 031 761 027
  063 776 729, 063 390 531
  Fax: 031 711 100

  Matični ured:
  031 761 480