Povijest

Kulturno- povijesno nasljeđe


Kulturno – povijesna dobra predstavljaju svjedočanstva egzistiranja čovjeka i njegovih civilizacija u vremenu i prostoru i veoma su važan dio ukupnog čovjekovog nasljeđa.

U okviru samih kulturno – povijesnih dobara razlikuju se arheološka dobra i ostala kulturno – povijesna dobra (graditeljsko nasljeđe).

Prostor općine Odžak nije u dosadašnjem periodu zvanično temeljno rekognosciran s aspekta kulturno - povijesnog nasljeđa.

Generalno, brojni arheološki lokaliteti (naročito prapovijesni i antički lokaliteti) ukazuje na značajno kulturno - povijesno nasljeđe na području općine Odžak.

Arheološki lokaliteti

U narednom dijelu teksta su navedeni evidentirani arheološki lokaliteti iz Arheološkog leksikona BiH na području općine Odžak.

Prapovijest
• BRŠĆANICA, Svilaj. Prapovijesno naselje. Pri kopanju rova pored seoskog puta, 1965., otkriveni su ostaci naselja s brojnim fragmentima keltsko - latenske keramike. U profilu se na više mjesta zapaža kulturni sloj debeo oko 75 cm. Mlađe željezno doba.
• DONJI SVILAJ. Slučajni nalaz iz eneolita. Bakarna sjekira s križno postavljenim sječivom i rupom za nasađivanje.
• KADAR, Gornji Svilaj. Paleolitsko nalazište. Iskopavanja su vršena u nekoliko navrata: 1965., 1966., 1974. i 1976. (Đ. Basler, A. Montet-White). Fertilni horizont, debeo oko 15 do 30 cm, nalazi se na dubini od 30 cm. Nekoliko stratuma potječe iz vremena kasnog gravettiena, a datirani su između 17.000 i 16.000 god. prije sadašnjosti. Vežu se za šire područje Panonije. Oko 70 cm ispod mlađepaleolitskog sloja postoje ostaci staništa s kulturom mousteriena znatne starosti, što se može zaključiti po alatkama s prirodno poliranom površinom.
• MIHALJEVIĆA BREGOVI, Donja Dubica Zorice. Prapovijesno naselje. Na velikoj površini nalaze se rijetki fragmenti keramike koja se može opredijeliti u kasno brončano ili starije željezno doba.
• NOVI GRAD. Prapovijesna ostava brončanih predmeta koju sačinjavaju: 7 sjekira - keltova, 1 ulomak sjekire s krilcima, 1 koplje i nekoliko ulomaka brončanih objekata. Pripada starijoj fazi kasnog brončanog doba (kraj br. doba D ili Ha A-1, kasno 13. ili 12. st. st. e.).
• POLJA, Donja Dubica - Zorice. Prapovijesno naselje. Na dosta širokom prostoru nalaze se fragmenti keramike i drugi tragovi prapovijesnog naselja. Kasno brončano ili starije željezno doba.
• PRODANOVIĆA KUĆE, Gornji Svilaj. Prapovijesno naselje. Smješteno je na blagoj padini Kadra prema koritu Save. Zaprema veći prostor. Kulturni sloj je debeo oko 0.60 m. Pripada eneolitu (kostolačka kultura).
• TOLIĆA BRDO, Novo Selo. Prapovijesno naselje. Na prostoru u obliku povišene grede nađeni su primjerci kućnog lijepa i keltsko - latenske keramike.
• TOPOLOVAČA BREGOVI, Donja Dubica - Trnjak. Prapovijesno naselje. Na gredi pored starog rukavca Save izorava se keramika, kućni lijep i životinjske kosti.

Kasno brončano ili starije željezno doba
• VLADIĆKA, Novi Grad. Prapovijesno naselje. Na gredi nedaleko od savskog nasipa nađeni su po površini brojni ostaci kulturnog sloja. Kasno brončano ili željezno doba.

Prapovijest i Srednji vijek
• GRADINA, Novi Grad. Prapovijesno i srednjovjekovno naselje. Istaknuti brežuljak na obali Save. Površinski nalazi keramike pripadaju kasnom brončanom ili starijem željeznom dobu i srednjem vijeku.

Antičko doba
• GRABIK, Donji Svilaj. Rimska građevina uz potočić Stojna nalazi se njiva po čijoj površini se nalaze ulomci opeka. Vjerojatno se radi o manjoj rimskoj vili.
• JOŠIK. Rimsko naselje. Na staroj terasi rijeke Bosne, na velikom prostoru, ostaci rimskih građevina. Konstatirani su i tragovi supstrukcije jedne ceste. Rimsko doba.
• NEVOLJICA, Donji Svilaj. Rimsko naselje. Na nešto povišenom, većem prostoru pored potoka Stojna, izorava se građevinski materijal i rimska keramika.
• POTOČANI. Novac rimskog cara Klodija Albina (193-197).

Srednji vijek
• MADŽARSKO GREBLJE, Novi Grad. Srednjovjekovna nekropola. Na znatno povišenoj gredi nalazi se nekoliko kamenih spomenika u obliku stela i amorfnog kamenja. Kasni srednji vijek, možda 15. st.
• MADŽARSKO GROBLJE (Grabik), Vrbovac. Srednjovjekovna nekropola. Sačuvano 15 stećaka u obliku sanduka, od kojih su 2 ukrašena motivom križa. Kasni srednji vijek.
• MRAMORJE, Novi Grad. Srednjovjekovna nekropola. Na gredi se nalazi nekoliko amorfnih kamenih spomenika. Kasni srednji vijek.
• ODŽAK. Srednjovjekovni spomenik - stećak, u sekundarnoj upotrebi. Kasni srednji vijek.

Nijedan od arheoloških lokaliteta nije proglašen nacionalnim spomenikom BiH, niti stavljen na privremenu listu od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

U strukturi arheoloških lokaliteta dominiraju prapovijesna i rimska naselja. Arheološki lokaliteti su neravnomjerno raspoređeni po području općine Odžak. Zona najveće koncentracije su sjeverni dio općine (naseljena mjesta Donja Dubica, Donji Svilaj, Gornji Svilaj i Novi Grad), gdje dominiraju prapovijesni lokaliteti.

Generalno, najveći broj kulturnih dobara je smješten u ruralnom području, gdje nije u većoj mjeri ugrožen ljudskom djelatnošću (poljoprivreda i šumarstvo), osim izgradnjom prometne i telekomunikacijske infrastrukture. Najugroženija kulturna dobra su locirana u gradskom naselju Odžak (Mala vijećnica i ostaci rimskog naselja), gdje je najveći pritisak na ova dobra.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480