Informacija o Upitnicima i Projektu WATSAN FBiH - Faza II.

Informacija o Upitnicima i Projektu WATSAN FBiH - Faza II.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u suradnji s Europskom investicijskom bankom pokrenulo je aktivnosti na pripremi Projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“ - WATSAN FBiH – FAZA II.

Trenutno se Projekt „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“- WATSAN FBiH, implementira u 19 općina i gradova Federacije u kojima se izvode radovi na sistemima za vodosnabdijevanje, kanalizacije, uređaja za prečišćavanje vode za piće i uređaja za prečišćavanje otpadne vode.

Zbog nedovoljno razvijene infrastrukture vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda Federacija BiH trpi štetne utjecaje na javno zdravstvo i zaštitu okoliša. Tekući Projekt je pokrenut da bi se odgovorilo na zahtjeve Jedinica lokalne samouprave (JLS) iz Federacije BiH za poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i općeg stanja u javnom zdravstvu, kao i na zahtjeve za smanjenje zagađenja voda, što bi se postiglo prikupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda koje se trenutno u većini JLS bez bilo kakvog tretmana ispuštaju direktno u okoliš.  

Općine koje su trenutno uključene u Projekt WATSAN FBiH su Tomislavgrad, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Široki Brijeg, Orašje, Bosanska Krupa, Mostar, Konjic, Tešanj, Lukavac, Gračanica, Čitluk, Prozor-Rama, Glamoč, Gračanica, Gornji Vakuf - Uskoplje, Jajce, Bosansko Grahovo i Doboj Jug.
Sadašnji Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine je potpisan 18. 8. 2008. godine i završava se 31. 12. 2022. godine.

Iznos tekućih investicija u WATSAN FBiH Projektu koji se trenutno implementira u 19 općina i gradova je 121 milijun EUR, od toga je 60 milijuna EUR kredita EIB-a, a ostalo je iznos granta Europske unije (IPA grant), Švedske Agencija za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA), učešće općina, županija i Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Europska investicijska banka je ponudila novu kreditnu liniju Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH, za Projekat WATSAN FBiH – Faza II. (WATSAN II.) i to je prilika za nove JLS koje nisu do sada sudjelovale u  Projektu da se sada prijave, kao i za JLS koje su u tekućem Projektu WATSAN FBiH, ali neće uspjeti da završe sve potprojekte koje su planirali.

Uvjet za uzimanje kredita od EIB-a je takav da mora biti zadovoljen odnos 50 – 50, što znači da iznos kredita za planirane investicije iznosi 50% od ukupne vrijednosti investicija, a drugih 50% od ukupne vrijednosti investicija iznosi općinsko učešće, učešće županija, Federalnog Fonda za zaštitu okoliša, Federacije i države BiH. Za sada nisu osigurani grantovi Europske unije i SIDA grant, i nije poznato hoće li biti dostupni grantovi međunarodnih institucija tijekom implementacije navedenog Projekta. Općinske investicije iz zadnje tri godine ulaze u bilans sufinanciranja.

Potrebno je da JLS-e popune Upitnik koji se nalazi u prilogu i da ga do 20. prosinca 2021. godine dostave u Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem emaila, na email adrese koje su navedene u Upitniku.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je već  zaprimilo Pisma interesa od određenog broja JLS, ali želimo da ovim putem informiramo i ostale JLS koje su aktivnosti potrebne da se urade kako bi općina/opština/grad ušla u Projekt  WATSAN FBiH – Faza II (WATSAN II), o mogućnostima učešća u Projektu WATSAN FBiH – Faza II, odnosno o planiranom novom kreditu Europske investicijske banke koji je namijenjen za rekonstrukciju i izgradnju projekata u vodno-komunalnoj infrastrukturi: izgradnje/rekonstrukcije sistema za vodosnabdijevanje, sistema za odvodnju otpadne vode, postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, uređaja za prečišćavanje vode za piće i slično.

Projekt je u pripremnoj fazi, a ova aktivnost će pomoći u procijeni potrebnih kreditnih sredstava.

 


Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480