Obavijest o davanju na uvid javnosti Elaborata o određivanju granice vodnog dobra

Obavijest o davanju na uvid javnosti Elaborata o određivanju granice vodnog dobra

Shodno odredbama člana 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine FBiH“, broj: 26/09 i 65/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo daje na javni uvid izrađeni „Elaborat određivanja granice vodnog dobra uz glavne obodne kanale na području Odžačke Posavine“ (akt broj: 435/21 od studenog 2021. godine), izrađen od strane firme „Geodet“ Sarajevo. Nakon provedene javne nabavke, isti je izrađen u skladu sa svim odredbama Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06) i svim odredbama Pravilnika.

Na osnovu odredbi člana 4. stav (4) Pravlnika isti je ovjeren od strane Službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina Općine Odžak (akt broj: 05-26-138/21 od 24.11.2021. godine), a predmetna potvrda je priložena u sklopu Elaborata.

Elaborat u pdf formatu je dostupan za javni uvid i na web stranici ove Agencije, www.voda.ba/ Aktuelno/ Obavještenja i javni poziv, a također i na službenoj web stranici Općine Odžak.

Elaborat će biti dostupan za javni uvid u periodu od 30 dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

Elaborat u pdf formatu dostupan je za javni uvid na sljedećoj poveznici:

 

Elaborat određivanja granice vodnog dobra uz glavne obodne kanale na području Odžačke Posavine (PDF)

Ispis   E-mail
Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480