Sukladno programskim aktivnostima u 2020. godini, a na temelju Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-270/20 od 10. 6. 2020., Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja objavljuje javni poziv za korištenje financijskih sredstava na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.

Na temelju točke VI. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/20) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-192/20 od 29. 4. 2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske, objavljuje:

Na mrežnim stranicama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Županiju Posavsku, za općine Odžak i Orašje, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“. Za općinu Domaljevac-Šamac nije bilo aplikanata koji ispunjavaju opće kriterije.

Na temelju točke VI. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/20) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-192/20 od 29.04.2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske, o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za

subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za

mjesec travanj 2020. godine

 

 

I    PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava gospodarskih subjekata (u daljnjem tekstu: poduzeća, obrti i zadruge) za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine po zaposlenom, koji su obustavili rad sukladno Zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske: 1) od 18.03.2020., broj: 15-40-1-10-01/20, 2) od 05.04.2020., broj: 15-40-1-1-50/20,

Na temelju točke VI. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/20) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-192/20 od 29.04.2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske, o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za

subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine

 

 

I    PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava gospodarskih subjekata (u daljnjem tekstu: poduzeća, obrti i zadruge) za subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine po zaposlenom, koji su obustavili rad sukladno Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske od 18.03.2020. godine, broj: 15-40-1-10-01/20, a u svezi Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH, broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine.