Obavijest o provođenju Ankete o prihodima i uvjetima života u BiH 2023 (SILC)

Obavijest o provođenju Ankete o prihodima i uvjetima života u BiH 2023 (SILC)

Federalni zavod za statistiku obavještava će se u periodu od 20. 5. do 30. 6. 2023. godine, u skladu s Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja za 2023. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava/kućanstava za istraživanje Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2023.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Prikupljeni podaci koristit će se za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.

Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sustava u Bosni i Hercegovini u skladu s europskim i međunarodnim standardima.

Individualni podaci prikupljeni Anketom o prihodima i uvjetima života u BiH 2023 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i biće objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka zagarantirana je Zakonom o zaštiti osobnih podataka (“Službeni glasnih Bosne i Hercegovine”, br. 49/06, 76/11 i 89/11), kao i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/03 i 9/09).

Federalni zavod za statistiku unaprijed se zahvaljuje za puno razumijevanje i suradnju u provođenju ove aktivnosti.

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg Bosne i Hercegovine,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480