Javni poziv za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine

Javni poziv za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine

Na temelju točke VI. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/20) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-192/20 od 29.04.2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske, o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za

subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za

mjesec travanj 2020. godine

 

 I    PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava gospodarskih subjekata (u daljnjem tekstu: poduzeća, obrti i zadruge) za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine po zaposlenom, koji su obustavili rad sukladno Zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske: 1) od 18.03.2020., broj: 15-40-1-10-01/20, 2) od 05.04.2020., broj: 15-40-1-1-50/20, od 18.04.2020., broj: 15-40-1-1-50-2/20 i 4) Dopune Zapovijedi od 09.04.2020., broj: 15-40-1-1-50-1/20, a u svezi Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH, broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine.

 Financijska sredstva su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 15/19) u razdjelu 15. Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“.

II NAMJENA SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU

Dodjeljuju se kao nepovratna sredstva u vidu subvencije poduzećima, obrtima i zadrugama radi njihove opstojnosti, financijske stabilnosti te očuvanja radnih mjesta na području Županije Posavske.

Sredstva se dodjeljuju na temelju podnesenog zahtjeva-prijave poduzeća, obrta ili zadruge za isplatu neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće po zaposlenom u poduzeću, obrtu ili zadruzi za mjesec travanj 2020. godine.

Minimalna neto plaća za mjesec travanj 2020. godine iznosi 425,04 KM.

Pravo učešća u Javnom pozivu nemaju:

IV KORISNICI SREDSTAVA

Potencijalni korisnici sredstava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost na području Županije Posavske;
 2. da su izmirili obveze na ime doprinosa, poreza na dohodak i isplatili plaće zaposlenicima zaključno sa mjesecom veljača 2020. godine;
 3. da su uredno izmirili neizravne poreze (ukoliko su u sustavu PDV-a) zaključno sa mjesecom veljača 2020. godine;
 4. da su obustavili rad sukladno Zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite Županije

Posavske:   1)   od   18.03.2020.   godine,   broj:    15-40-1-10-01/20,   2)   od   05.04.2020.,

broj:         15-40-1-1-50/20,         3)        od        18.04.2020.,        broj:         15-40-1-1-50-2/20         i

 

4) Dopune Zapovijedi od 09.04.2020., broj: 15-40-1-1-50-1/20, na temelju razvrstavanja djelatnosti poduzeća i zadruga te obrti koji obavljaju registriranu djelatnost (Prilog broj 6.);

 

 1. da nisu raskinuli ugovor o radu na neodređeno s zaposlenikom u periodu od 31.03.2020. do 30.04.2020. godine;

 

 

 1. PRIJAVA (Prilog broj 1. b) - na ovom linku možete preuzeti obrazac za prijavu)

 

Prijava popunjena i potpisana od strane direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta, ovjerena pečatom poduzeća/obrta/zadruge.

 

 1. OPĆI DOKUMENTI:

 

Podnositelji su dužni dostaviti sljedeće opće dokumente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svi dokumenti se dostavljaju kao preslik/kopija ovjereni od strane direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta, pečatom poduzeća/obrta/zadruge.

 

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA ZADRŽAVA PRAVO PROVJERE SVIH PODATAKA NAVEDENIH U DOSTAVLJENOJ DOKUMENTACIJI PODNOSITELJA PRIJAVE.

 

 

VI KRITERIJI ZA VRJEDNOVANJE I OCJENU PRIJAVA

 

za dodjelu financijskih sredstava- subvencioniranje poduzeća, obrta i zadruga sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa za travanj 2020. godine

 

Ostvarivanje prava na temelju kriterija treba da doprinese:

 

 

 

Kriteriji se dijele na:

 

 

 

 1. Kriteriji za mjesec travanj 2020. godine (program po rednim brojem 11. iz Odluke broj: 01-02-192/20 od 29.04.2020. godine)

 

Subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće po

 

zaposlenom u poduzeću, obrtu ili zadruzi za mjesec travanj 2020. godine.

Opći kriteriji:

 

 

 

 

 

 

 

na temelju razvrstavanja djelatnosti poduzeća i zadruga te obrta koji obavljaju registriranu djelatnost;

 

 

 

Financijski kriteriji:

 

 

 

 

 

Iznos subvencije se izračunava na bazi broja dana u obračunskom mjesecu u kojem ste obustavili rad temeljem Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske na sljedeći način:

(  ×   ) × Ž =  , gdje je:

 

 

D-broj dana za koliko je bio obustavljen rad u obračunskom mjesecu 2020. godine M- broj dana u obračunskom mjesecu

 

A-broj zaposlenih na koje se odnosi obustava rada u poduzeću, obrtu ili zadruzi (spisak zaposlenih iz općih kriterija)

 

Ž-iznos subvencije sa razine Županije koji iznosi 425,04 KM po zaposlenom S-iznos subvencije koju ostvaruje poduzeće, obrt ili zadruga

 

 

-Primjer izračuna br. 1:

 

D= 9 dana, broj dana za koliko je bio obustavljen rad u obračunskom mjesecu 2020. godine (temeljem Zapovijedi ako Vam je rad bio obustavljen do 09.04.2020.),

 

M=30 dana, broj dana u obračunskom mjesecu (za travanj 30 dana),

 

A= 10 zaposlenih, (broj zaposlenih na koje se odnosi obustava rada u poduzeću, obrtu ili zadruzi),

 

Ž= 425,04 KM, iznos subvencije sa razine Županije po zaposleniku koji je obustavio rad, slijedi:

9

(30 × 10) × 425,04 = 1.275,12

 

S= 1.275,12 KM, ukupan iznos subvencije u obračunskom mjesecu za poduzeće, obrt ili zadrugu

 

 

 

-Primjer izračuna br. 2:

 

D= 30 dana, broj dana za koliko je bio obustavljen rad u obračunskom mjesecu 2020. godine (temeljem Zapovijedi ako Vam je rad bio obustavljen do 30.04.2020.),

 

M=30 dana, broj dana u obračunskom mjesecu (za travanj 30 dana),

 

A= 5 zaposlenih, (broj zaposlenih na koje se odnosi obustava rada u poduzeću, obrtu ili zadruzi),

 

Ž= 425,04 KM, iznos subvencije sa razine Županije po zaposleniku koji je obustavio rad, slijedi:

30

(30 × 5) × 425,04 = 2.125,20

 

S= 2.125,20 KM, ukupan iznos subvencije u obračunskom mjesecu za poduzeće, obrt ili zadrugu

 

 

VII OCJENA PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

 

Prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo za izbor korisnika, sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj: 9/10, 6/14, 10/14 i 9/15).

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave koje ne sadrže sve opće dokumente tražene ovim Javnim pozivom, bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

Prijedlog Liste potencijalnih korisnika sredstava objavit će se na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

Sredstva će se korisnicima odobriti i isplatiti na temelju Odluke Vlade Županije Posavske po provedenom Javnom pozivu.

 

VIII    NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijave sa popratnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti (zbog preporuka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske uslijed pandemije koronavirusa) na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA

ŽUPANIJE POSAVSKE

Titova b.b.

 

ODŽAK 76 290

 

Sa  naznakom:

 

NE OTVARATI – prijava po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate neto minimalne plaće odnosno dijela neto minimalne plaće za mjesec travanj 2020. godine“

 

Na poleđini zatvorene kuverte naznačiti naziv podnositelja prijave sa adresom, i ovjeriti pečatom.

 

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE/DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV JE 13.05.2020. godine, UZIMAJUĆI I PRIJAVE SA POŠTANSKIM PEČATOM NAJKASNIJE SA NAVEDENIM DATUMOM.

 

JAVNI POZIV JE OBJAVLJEN NA SLUŽBENOJ INTERNET STRANICI VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE www.zupanijaposavska.ba., I NA SLUŽBENOJ STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC, ODŽAK, ORAŠJE.

 

IX TROŠKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE I OSTALE ODREDBE

 

Ministarstvo zadržava pravo da poništi Javni poziv.

 

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima u postupku Javnog poziva, a prispjela dokumentacija neće se vraćati.

 

 

Dodatne informacije u svezi Ministarstva: 031/763-439 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

ovog Javnog poziva možete dobiti pozivom  na broj telefona ili    tel/fax:    031/717-081    ili    upitom    na    e-mail:

 

 

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA

Ispis