JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine

JAVNI POZIV  za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za  subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine

Na temelju točke VI. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/20) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2020. godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga, broj Odluke: 01-02-192/20 od 29.04.2020. godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske, o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za

subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine

 

 

I    PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava gospodarskih subjekata (u daljnjem tekstu: poduzeća, obrti i zadruge) za subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine po zaposlenom, koji su obustavili rad sukladno Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske od 18.03.2020. godine, broj: 15-40-1-10-01/20, a u svezi Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH, broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine.

Financijska sredstva su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2020. godinu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 15/19) u razdjelu 15. Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“.

 

II NAMJENA SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU

 

Dodjeljuju se kao nepovratna u vidu subvencije poduzećima, obrtima i zadrugama radi njihove opstojnosti i očuvanja radnih mjesta na području Županije Posavske.

 

Sredstva se dodjeljuju na temelju podnesenog zahtjeva-prijave poduzeća, obrta ili zadruge za isplatu dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine u iznosu od 50 % iste po zaposlenom u poduzeću, obrtu ili zadruzi.

 

Minimalna bruto plaća za mjesec ožujak 2020. godine iznosi 680,68 KM.

 

 

 

 

Pravo učešća u Javnom pozivu nemaju:

 

 

 

IV KORISNICI SREDSTAVA

 

Potencijalni korisnici sredstava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

  1. da su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost na području Županije Posavske;

 

  1. da su izmirili obveze na ime doprinosa, poreza na dohodak i isplatili plaće zaposlenicima zaključno sa mjesecom veljača 2020. godine;

 

  1. da su uredno izmirili neizravne poreze (ukoliko su u sustavu PDV-a) zaključno sa mjesecom veljača 2020. godine;

 

  1. da su obustavili rad sukladno Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite Županije

 

Posavske od 18.03.2020. godine, broj: 15-40-1-10-01/20 na temelju razvrstavanja djelatnosti poduzeća i zadruga te obrti koji obavljaju registriranu djelatnost (Prilog broj 6.);

 

  1. da nisu raskinuli ugovor o radu na neodređeno s zaposlenikom u periodu od 29.02.2020. do 31.03.2020. godine;

 

 

  1. PRIJAVA (Prilog broj 1. a) - na ovom linku možete preuzeti prijavni obrazac)

 

Prijava popunjena i potpisana od strane direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta, ovjerena pečatom poduzeća/obrta/zadruge.

 

  1. OPĆI DOKUMENTI:

 

Podnositelji su dužni dostaviti sljedeće opće dokumente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svi dokumenti se dostavljaju kao preslik/kopija ovjereni od strane direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta, pečatom poduzeća/obrta/zadruge.

 

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA ZADRŽAVA PRAVO PROVJERE SVIH PODATAKA NAVEDENIH U DOSTAVLJENOJ DOKUMENTACIJI PODNOSITELJA PRIJAVE.

 

 

VI KRITERIJI ZA VRJEDNOVANJE I OCJENU PRIJAVA

 

za dodjelu financijskih sredstava- subvencioniranje poduzeća, obrta i zadruga sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa za mjesec ožujak 2020. godine

 

 

 

Ostvarivanje prava na temelju kriterija treba da doprinese:

 

 

 

Kriteriji se dijele na:

 

 

 

 

 

  1. Kriteriji za mjesec ožujak 2020. godine (program pod rednim brojem 10. iz Odluke broj: 01-02-192/20 od 29.04.2020. godine)

 

Subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće po zaposlenom u poduzeću, obrtu ili zadruzi za mjesec ožujak 2020. godine:

 

Opći kriteriji:

 

 

 

Posavske od 18.03.2020., broj: 15-40-1-10-01/20 na temelju razvrstavanja djelatnosti poduzeća i zadruga te obrta koji obavljaju registriranu djelatnost;

 

 

 

Financijski kriteriji:

 

 

 

 

 

Iznos subvencije se izračunava na sljedeći način:

× Ž =  , gdje je:

 

A-broj zaposlenih koji su obustavili rad u poduzeću, obrtu ili zadruzi u mjesecu ožujku 2020. godine

 

Ž-iznos subvencije po zaposlenom sa razine Županije iznosi 340,34 KM (50 % minimalne bruto plaće od iznosa 680,68 KM)

 

S-iznos subvencije koji ostvaruje poduzeće, obrt ili zadruga u ožujku 2020. godine

 

 

 

-Primjer izračuna:

 

A= 5 zaposlenih, (broj zaposlenih u poduzeću, obrtu ili zadruzi koji su obustavili rad), Ž= 340,34 KM, iznos subvencije sa razine Županije po zaposleniku, slijedi:

5 × 340,34 = 1.701,70

 

S= 1.701,70 KM, ukupan iznos subvencije u obračunskom mjesecu za poduzeće, obrt ili zadrugu

 

VII OCJENA PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

 

Prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo za izbor korisnika, sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 9/10, 6/14, 10/14 i 9/15).

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave koje ne sadrže sve opće dokumente tražene ovim Javnim pozivom, bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

Prijedlog Liste potencijalnih korisnika sredstava objavit će se na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

Sredstva će se korisnicima odobriti i isplatiti na temelju Odluke Vlade Županije Posavske po provedenom Javnom pozivu.

 

VIII    NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijave sa popratnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti (zbog preporuka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske uslijed pandemije koronavirusa) na adresu:

 

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA

ŽUPANIJE POSAVSKE

Titova b.b.

ODŽAK 76 290

 

Sa  naznakom:

 

NE OTVARATI – prijava po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje isplate dijela bruto minimalne plaće za mjesec ožujak 2020. godine “

 

Na poleđini zatvorene kuverte naznačiti naziv podnositelja prijave sa adresom, i ovjeriti pečatom.

 

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE/DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV JE 13.05.2020. godine, UZIMAJUĆI I PRIJAVE SA POŠTANSKIM PEČATOM NAJKASNIJE SA NAVEDENIM DATUMOM.

 

JAVNI POZIV JE OBJAVLJEN NA SLUŽBENOJ INTERNET STRANICI VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE www.zupanijaposavska.ba., I NA SLUŽBENOJ STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC, ODŽAK, ORAŠJE.

 

IX TROŠKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE I OSTALE ODREDBE

 

Ministarstvo zadržava pravo da poništi Javni poziv.

 

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima u postupku Javnog poziva, a prispjela dokumentacija neće se vraćati.

 

 

Dodatne informacije u svezi Ministarstva: 031/763-439 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

ovog Javnog poziva možete dobiti pozivom  na broj telefona ili    tel/fax:    031/717-081    ili    upitom    na    e-mail:

 

 

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA

Ispis