Strategija razvoja

Strategija razvoja općine Odžak za period 2022.  - 2027. godina
Strategija razvoja Općine Odžak za period 2022. - 2027. godina ključni je strateško-planski dokument Općine Odžak, koji treba poticati budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvaća društvenu, ekonomsku, okolišnu kao i prostornu sferu. Izrađena je kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj.

Proces izrade Strategije razvoja Općine Odžak koordinirao je Općinski razvojni tim imenovan Rješenjem Općinskog načelnika, sačinjen od 19 članova (predstavnika općinskog organa uprave, udruga, javnih poduzeća i dr.) dok se kroz radna tijela i druge koordinacione i participatorne mehanizme osiguravalo učešće ostalih institucija na nivou Općine, Županije Posavske, poslovne zajednice, nevladinog sektora, te ostalih socio-ekonomskih aktera i zainteresiranih strana. U ovom procesu važnu ulogu je imala i Partnerska grupa Općine Odžak.

Strategija je pripremljena uz potporu Technical assistance facility for local governments (TAF LGs) projekta financiranog od strane Vlade Kraljevine Švedske i sufinanciranog i implementiranog od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Strategija razvoja Općine Odžak za period 2022. - 2027. godina u potpunosti je izrađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH. Prilikom izrade Strategije u obzir su uzete i naučene lekcije iz procesa pripreme i implementacije prethodne Strategije razvoja Općine Odžak. Prilikom izrade, u obzir je posebno uzeta u razmatranje Strategija razvitka Županije Posavske za period 2021. - 2027. godina, strategije viših nivoa vlasti te ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs).

Vizija razvoja Općine Odžak ostvarit će se kroz 3 strateška cilja, razrađena u 9 prioriteta i 22 mjere. Sadržajni dijelovi dokumenta su i indikativni proračun i financijski okvir za realizaciju Strategije kao i indikatori za mjerenje stupnja njenog ostvarenja.
This image for Image Layouts addon

Razvojni tim Općine Odžak

  031 761 016, lokal 232

  gospodarstvo@odzak.ba

Image

GRADOVI I OPĆINE, PRIJATELJI ODŽAKA

VUKOVAR, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

VALDENGO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

ROASIO, REPUBLIKA ITALIJA

Image

RUGVICA, REPUBLIKA HRVATSKA

Image

 

Trg bb,

76290 Odžak

Telefonska centrala:
031 761 016, 031 761 027
063 776 729, 063 390 531
Fax: 031 711 100

Matični ured:
031 761 480