Na poziv Načelnika službe CZ općine Odžak, održan je zajednički sastanak, a razlog je izrada pilot projekta od strane BH MAC-a Brčko o deminiranju 1.100.000 m² na području općine Odžak što zahtjeva prije svega suradnju sa svima koji imaju informacije o sumnjivim i minski zagađenim površinama na području općine Odžak. Isti je održan dana 20.10.2017.godine u Novom Gradu općina Odžak.

Predstavnica Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Meliha Krpić, predstavnik MLJPI – monitoring Enver Agić, predstavnik nadzora Fahro Mandara, te općinska komisija za tehnički prijem, Jozo Barukčić, Branimir Radić i Ivan Grgić obavili su tehnički prijem radova izvedenih na 15 stambenih jedinica u okviru Ugovora broj:DPSZ-BiH2-K2F-I-087, koji se financira kroz fond za povratak u općinu Odžak.

Danas su počeli radovi na rekonstrukciji savskog nasipa, dionica Prud – Neteka nakon što je u prostorijama  "Agencije za vodno područje rijeke Save"Sarajevo sklopljen ugovor između nositelja posla - Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i "Agencija za vodno područje rijeke Save" i izvođača radova Konzorcija triju poduzeća: "DEN ALM COMPANY" d.o.o. Lukavac, odžačko Vodoprivredno poduzeće "Posavina" i "JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik. Za rekonstrukciju 4 tisuće i 300 metara dionice nasipa Prud – Neteka kreditna sredstva od oko milijun i 360 tisuća maraka osigurala je Svjetska banka u sklopu FERP programa.

Sukladno Planu rada Službe civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak vršeno je praćenje djelatnosti koje obavlja Agencija za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva, a odnose se na planirane radove i aktivnosti  na poplavnom području Odžačke Posavine u 2017. godini.

Tako u ovoj godini Agencija planira: