Federalna uprava CZ aktom br. 05-44/15-148/2018 od 12.03.2018. god. dostavila je preporuke kojim se nositeljima zaštite i spašavanja preporučuje da odmah poduzmu sve odgovarajuće mjere zaštite i spašavanja na svom području, u  cilju smanjenja broja požara (posebno požara na otvorenom prostoru), njihovog obima i intenziteta, kao i materijalnih šteta koje mogu nastati kao posljedica požara.

 

Budući da su već zabilježene visoke temperature, te da su započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a imajući u vidu, da su u prethodnim godinama evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama (radi se o požarima suhe trave i rastinja na poljoprivrednim površinama–bilo obrađenim, bilo zapuštenim), koji su izazvali velike materijalne štete, upozoravamo građane da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, vodova dalekovoda i sl.